Policy Analyses | 11.09.23

# חינוך

# חינוך

האפליה התקציבית של החינוך הממלכתי – ותוצאותיה | 11.9.23

كتابه:

איתמר קרמר ואביעד הומינר - רוזנבלום

פתיח

פרסומי משרד החינוך בנוגע ל”שקיפות התקציבית” לשנת הלימודים תשפ”ב )2022-2021( מביאים
לידי ביטוי את ההעדפה התקציבית המשמעותית ממנה נהנים המוסדות בחינוך הממלכתי -דתי . לאור
ההעדפה הזו, ולא פלא – לאור ההעדפה הברורה והגלויה – שמרבית בתי הספר המצטיינים שייכים
לזרם הזה. בנוסף ניתן לראות בפרסומים את ההפקרות השוררת בפתיחת בתי ספר וכיתות לימוד
בחינוך החרדי, שמביאה לכך שהכיתות במגזר זה מככבות בדירוג הכיתות בעלות מספר התלמידים
הנמוך ביותר. תקציב המדינה הנוכחי, בו יושמו ההסכמים הקואליציוניים, צפוי להחריף מגמות אלה

פרסומי משרד החינוך בנוגע ל”שקיפות התקציבית” לשנת הלימודים תשפ”ב )2022-2021( מביאים
לידי ביטוי את ההעדפה התקציבית המשמעותית ממנה נהנים המוסדות בחינוך הממלכתי -דתי . לאור
ההעדפה הזו, ולא פלא – לאור ההעדפה הברורה והגלויה – שמרבית בתי הספר המצטיינים שייכים
לזרם הזה. בנוסף ניתן לראות בפרסומים את ההפקרות השוררת בפתיחת בתי ספר וכיתות לימוד
בחינוך החרדי, שמביאה לכך שהכיתות במגזר זה מככבות בדירוג הכיתות בעלות מספר התלמידים
הנמוך ביותר. תקציב המדינה הנוכחי, בו יושמו ההסכמים הקואליציוניים, צפוי להחריף מגמות אלה